< Blog

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

"OTROŠKO VESELJE"

1. člen

(splošne določbe)

Ti Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri »OTROŠKO VESELJE« (v nadaljevanju Pogoji in pravila) določajo način izvedbe nagradne igre »OTROŠKO VESELJE« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Shoppster, spletna trgovina, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: organizator). ID za DDV: SI37230581. Pokrovitelji nagradne igre so:

- ORBICO D.O.O., KOTURAŠKA 69, 10000 ZAGREB (v nadaljevanju: pokrovitelj).

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

2. člen

(namen, kraj in trajanje nagradne igre)

Namen nagradne igre je promocija otroških igrač TOMY na spletni strani www.shoppster.si/. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka skladno s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na slovenski trg organizator nagradne igre.

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 11.05.2022 do 18.05.2022 do 15:59 ure.

3. člen

(pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so starejše od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo (v nadaljevanju: udeleženci).

Zaposleni v družbi Shoppster, spletna trgovina, d.o.o. in zaposleni v družbah pokroviteljev, oziroma njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno poslane podatke ali pošiljke.

Nagradna igra se zaključi z žrebom dobitnika nagrade s pomočjo Easypromos aplikacije. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.

V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani udeležencev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima organizator pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.   

4. člen

(način sodelovanja)

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

  • Lajkati objavo, ki napoveduje nagradno igro, na IG profilu Shoppster Slovenija
  • Slediti profilu @shoppsterslovenija
  • V dotični objavi taggati prijatelja iz otroštva

Udeleženec/ka s sodelovanjem v nagradni igri soglaša z objavo svojih podatkov na spletni strani podjetja Shoppster (ime in priimek).

Sodelovanje je možno do vključno 18.05.2022 do 15:59 ure.

5. člen

(izbor nagrajenca in nagrada)

Organizator bo upošteval vse udeležence, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v 3. in 4. členu teh Pogojev in pravil.

Žreb nagrajencev bo potekal 18.5.2022 ob 16:00.

Organizator bo razglasil zmagovalce 18.5.2022 ob 17:00 v Instagram story objavi.

Izžrebani bodo 3 nagrajenci, od katerih bo vsak prejel po 1 nagrado.

Žreb bo izvedla 2-članska komisija digitalne agencije, ki sodeluje z organizatorjem in s pomočjo aplikacije Easypromos. Izbor zmagovalcev ne bo potekal javno. Pred začetkom žreba vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom izbora nagrajenca.

Komisija bo med samim izborom ugotavljala tudi veljavnost prijav udeležencev. Če se bo izkazalo, da izžrebani ni veljavno udeležen v nagradno igro, se bo izbor za nagrado ponavljal toliko časa, da bo izžreban udeleženec, ki bo ustrezal pogojem in pravilom nagradne igre.

O žrebu odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku izbora ter izžrebanih nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se ga v enem izvodu in se ga hrani pri organizatorju.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.

Izžrebani nagrajenec prejme eno atraktivno nagrado:

TOMY traktor 2v1 E73219 (ID: 1498580)

TOMY pirat v sodu T7028 5011666070288 (ID: 0653254)

TOMY vrtiljak z dino jajčki E73252 (ID: 2055750)

Udeleženci nagradne igre so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača pokrovitelj, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pokrovitelju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčno izpostavo, svojo davčno številko).

Organizator bo nagrajencu preko e-pošte poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega poslati na naslov pokrovitelja v roku 7 delovnih dni od prejema obrazca. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42,00 EUR z DDV. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko nagrajenca ne bo poslan pravočasno, se nagrada ne bo podelila. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrada bo s strani pokrovitelja predana posameznemu nagrajencu najkasneje v roku 90 dni po zaključku nagradne igre.

6. člen

(obvestilo o nagradi in pošiljanje nagrad)

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.

Organizator stopi v kontakt z dobitnikom preko družabnega omrežja Facebook oz. Instagram. Zmagovalec natečaja mora na sporočilo odgovoriti v roku 5 dni, v nasprotnem primeru organizator kontaktira in nagrado podeli prvemu naslednjemu dobitniku. Udeleženec, ki je prejel nagrado, je zaradi podelitve nagrade dolžan sodelovati z organizatorjem. V kolikor kateri koli dobitnik ne reagira v skladu s svojimi obveznostmi pri tem sodelovanju in bo zaradi tega onemogočena pravočasna podelitev nagrade, organizator za to ne prevzema odgovornosti. V tem primeru podeli organizator nagrado prvemu naslednjemu dobitniku.

Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr. če je vneseni napačni e-mail naslov).

Organizator ni odgovoren za ostale tehnične težave in izključuje možnost za kakršno koli odškodnino v času sodelovanja v nagradni igri. Organizator ni odgovoren za nastale tehnične napake ali napake v vnosu podatkov med potekom nagradne igre ter druge razloge, ki niso odvisni od organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v že zapisanih primerih ter tudi v primerih, ko:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

- nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke.

7. člen

(objava nagrajencev)

Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.shoppster.si/  oziroma na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine.

8. člen

(varstvo osebnih podatkov)

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov  in drugo zakonodajo s tega področja ter da jih bo uporabljal izključno za namen izvedbe nagradne igre in analize njenega poteka. Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe.

Udeleženec je s sprejemom teh pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:

se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov. Privolitev za obdelavo pridobljenih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako da poda pisno zahtevo na Shoppster d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče ali na e-mail [email protected] Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica. V primeru preklica pred uresničitvijo namena, za katerega so bili podatki posredovani, udeleženec nima več pravice do sodelovanja v nagradni igri;

ima po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na: Shoppster d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče;

lahko pri organizatorju nagradne igre pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira preko e-naslova: [email protected];

lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;

lahko pridobljene osebne podatke v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;

osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;

v zvezi z obdelavo posredovanih osebnih podatkov lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

9. člen

(dodatne informacije in reklamacije)

Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oziroma ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence prek spletne strani: www.shoppster.com/sl-SI. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletni strani www.shoppster.si/.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oziroma kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravil te nagradne igre lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo organizira.

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacijami ali vprašanji o nagradah lahko pošljete:

- na poštni naslov organizatorja;

- na elektronski naslov [email protected]

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 09. 05. 2022